Veiligheid, Gezondheid en Hygiene:

In de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt gesteld dat kinderopvangorganisaties op 1 januari een veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten hebben liggen, welke is goedgekeurd door de oudercommissie. Wij hebben een Veiligheids en Gezondheidsbeleid ingesteld welke inzichtelijk is voor zowel leidsters vrijwilligers als ouders (is gepubliceerd in Portabase). Aangezien onze locatie is gevestigd in een basisschool, doen we ook mee met de brandtrainingen en ontruimingsoefeningen van de Jan Lighthartschool. Om kinderen een rustige slaapplaats te kunnen bieden hebben wij een slaapkamer gerealiseerd in de hal. Wij hebben overleg gehad met de brandweer over de plaats van de slaapkamer en welke materialen er gebruikt dienen te worden. De slaapkamer is minimaal 30 minuten brandvertragend. Verder hebben we afgesproken dat bij de CV kast van onze ruimte een extra gekoppelde brandmelder zal komen. De school zal dit op korte termijn realiseren ( dit is nog niet gebeurd dit zullen we zo snel mogelijk oppakken met de nieuwedirectie) . Tevens wordt onze ruimte meegenomen in de periodieke inspecties van de brandweer van de basisschool.

Kennismaken : Voor nieuwe kinderen is de eerste keer naar het kindcentrum altijd een spannende dag. Wie zal er allemaal zijn? Kennen ze andere kinderen? Wie is de groepsleiding? Allemaal vragen die tijdens een kennismaking met het Kindcentrum beantwoord kunnen worden. Daarom kunnen u en uw kind voor dat de werkelijke opvang start, samen een kijkje komen nemen op het Kindcentrum. Wel vragen we u om vooraf even een afspraak hiervoor te maken. We houden dan rekening met uw komst. U en uw kind kunnen op zo’n middag alvast wat sfeer proeven op het Kindcentrum. Het beste kunt u een afspraak maken op de dag waarop uw kind ook daadwerkelijk zal komen. Zo herkent hij misschien al wat kinderen van zijn eigen school of wijk, en u kunt ook kennismaken met de pedagogisch medewerker die uw kind gaat opvangen. Deze procedure zullen we ook toepassen op de tweede groep.

Mentoraat : Per 1 januari 2018 zullen alle kinderen in de kinderopvang een eigen mentor moeten hebben. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) in de kinderopvang. Aangezien wij een kleinschalige kinderopvang zijn, zal onze vaste leidster ook het mentoraat van de kinderen op zich nemen. De mentor wordt kenbaar gemaakt in het introductieboekje welke de ouders ontvangen bij de plaatsingsovereenkomst van hun kind. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders en instanties. Ieder kind heeft een mentor, de pedagogisch medewerkers van zijn eigen groep. Zij houden in het bijzonder het welzijn van dit specifieke kind in de gaten, zij onderhouden contact met de ouders, en waar nodig bespreken zij vragen en problemen met de ouders. Dit kan gaan om eet- en drinkgewoonten tot specifiek speelgedrag, of gedrag wat juist achterwege blijft. Ouders hebben bij wijze van de mentor ook een vast aanspreekpunt. Nicole Vroom is de mentor van alle kinderen op het kindcentrum( in de loop van 2019 zullen een aantal kinderen een andere mentor toegewezen krijgen, dit ivm de groei van de apenrots. De mentor(s) zullen wel de pedagogen zijn die het meest en regelmatigst op de groep staan) De ouders zullen bij de start van de opvang schriftelijk geïnformeerd worden wie hun mentor is (in het boekje). Tijdens het kennismakingsgesprek en het tekenen van het contract is de mentor ook aanwezig zodat de ouders ook een “gezicht” bij de naam van hun mentor hebben.

Ouders en oudercommissie Wij vinden een goed contact met de ouders tijdens het halen en brengen erg belangrijk. Het biedt de gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. Voor de pedagogisch medewerk(st)ers is het belangrijk te weten hoe het thuis gaat; zij kunnen daar op inspelen. Ook over belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing, overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerk(st)ers graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen zijn. Momenteel is er nog geen oudercommissie. Wij zijn een kleine organisatie en de inspraak van ouders mag op een andere manier plaatsvinden bv door het doorsturen van het vernieuwde beleidsplan.

Plaatsingsbeleid Ieder kind van 0 - 12 jaar is in principe welkom bij KC Westerbroek tenzij de begeleiding te zwaar is vanwege een handicap. Moeilijke kinderen kennen wij niet, wel kinderen die tijdelijk of constant meer aandacht nodig hebben. Wij werken in de opvang met het programma Portabase. Portabase is één van de meest gebruikte administratiesystemen, en zij onderhouden ook goede relaties met bepalende partijen binnen de kinderopvang, zoals de Belastingdienst, DUO en de GGD. Portabase sluit ook goed aan op de wettelijke eisen die aan kinderopvangorganisaties worden gesteld. Ook voor het digitaal aanleveren aan de Belastingdienst maken wij gebruik van PortaBase.

Openingstijden: Het kindcentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18 uur. De vaste feestdagen zoals pasen, hemelvaart, pinksteren, koningsdag en kerst zijn we gesloten. Daarnaast zijn we 3 weken in de zomervakntie gesloten, welke 3 weken zal vroegtijdig aangegeven worden bij de ouders. Tevens zijn wij de week waar kerst in valt gesloten t/m 1 januari. Vanaf 2 januari zijn we weer open. Omdat we flexibele opvang bieden per uur berekend over 41 of 47 weken verdeeld over 12 maand is het mogelijk om extra dagdelen af te nemen of om dagdelen te wisselen mits de groepsgrootte en het kindratio het toelaat. dit kan worden overlegd met Nicole Vroom.

Personeel : Wij houden ons aan de voorschriften in de CAO kinderopvang met betrekking tot het aantal kinderen en de bijbehorende pedagogisch medewerkers. Wij hebben een team van vaste medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden. Kinderopvang de Veenborg en provinciaal gastouderburau veendam bieden ondersteuning op administratief en organisatorisch gebied. Naast de vaste Pedagogisch medewerkers maken wij gebruik van stagiaires en/of vrijwilligers om de pedagogisch medewerker te ondersteunen. De pedagogisch medewerker van de groep is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de kinderopvang. Stagiaires en/of vrijwilligers staan altijd boventallig en worden niet meegenomen in het kind/pedagogisch medewerker ratio. Tijdens de openingstijden van de kinderopvang biedt de stagiaire en/of vrijwilliger ondersteuning door te helpen met het werk op de groep. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: met de kinderen meespelen, samen knutselen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken, helpen met de schoonmaak. De stagiaire en/of vrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid voor de groep, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de pedagogisch medewerker. De overdracht naar de ouders is ook de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. Stagiaires en/of vrijwilligers worden op vaste dagdelen ingezet, zodat ze een vast gezicht zijn voor de kinderen een de ouders. 15 Nicole Vroom is de stagebegeleider, en zij onderhoudt ook regelmatig contact( het heeft zich nog niet voorgedaan, maar zodra er een stagaire is zal dit in overleg gaan met de opleiding) met de opleiding om het leertraject te ondersteunen. Naast stagiaires en vrijwilligers kan het voorkomen dat er een BBL leerling als groepskracht aanwezig is. Een BBL-er is een Pedagogisch medewerker in opleiding, en hij of zij volgt de beroepsopleiding MBO (S)PW-3 of 4 differentiatie Kinderopvang. De Apenrots vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze beroepspraktijkvorming en biedt daarom stageplekken aan. De BBL-er werkt niet alleen, maar altijd samen met een gediplomeerde collega. Wanneer een BBL-er start met de opleiding PW3 krijgt hij-zij een arbeidsovereenkomst en een bijbehorend salaris. Een BBL-er met de vooropleiding MBO Zorg en Welzijn niveau 2 mag in het eerste leerjaar maximaal 6 kinderen opvangen. Met het diploma MBO Zorg en Welzijn op niveau 2 zou hij-zij als gastouder ook 6 kinderen mogen opvangen, vandaar dat we deze inzet verantwoord vinden. In het tweede jaar zal ze maximaal 8 kinderen mogen opvangen, en in het derde leerjaar maximaal 12. Waarom willen we deze BBL constructie ? Het vinden van flexibel personeel in het huidige economische klimaat is lastig. Daarnaast willen we niet teveel wisselende gezichten op de groep hebben, dat geeft teveel onrust. Begeleiding van de leerling/stagiaire: Nicole Vroom heeft regelmatig contact met de school om de voortgang van de leerdoelen te bespreken. 13. Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. Voor meer afspraken over het vierogen principe zie het Veiligheids en gezondheidsbeleid. Naast de vaste Pedagogisch medewerker maken wij gebruik van een vaste vrijwilliger om de leidster te ondersteunen, en ook om het vier ogen principe toe te passen. Vrijwilligerswerk is niet betaald werk. Er kan hooguit een afgesproken onkostenvergoeding tegenover staan. Het wordt gedaan uit vrije wil, met plezier en omdat men iets voor anderen of de samenleving wil doen. De pedagogisch medewerker van de groep is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de kinderopvang. Vrijwilligers staan altijd boventallig en worden dus niet meegenomen in het kind/leidster ratio. Tijdens de openingstijden van de kinderopvang biedt de vrijwilliger ondersteuning door te helpen met het werk op de groep. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: met de kinderen meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken, helpen met de schoonmaak. De vrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid voor de groep, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de pedagogisch medewerker. De overdracht met ouders is de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. Vrijwilligers worden op vaste dagdelen ingezet, zodat ze een vast gezicht zijn voor de kinderen en de ouders. Op kindcentrum Westerbroek hebben wij op dit moment geen stagiaires, omdat ons kinderdagverblijf daar nu te kleinschalig voor is.

Wij hebben een Protocol Grensoverschrijdend gedrag en Gedragsregels. Deze staat gepubliceerd in Portabase, zie bijlage 8. Wij beschikken op Kindcentrum Westerbroek over 28 kindplaatsen. Wij zullen ons houden aan de beroepskracht – kind ratio welke voorgeschreven staat in de wet. Wanneer het aantal kinderen hiertoe aanleiding geeft zullen wij een extra pedagogisch medewerker inplannen.

Groepsgrootte Op dit moment vangen we maximaal 16 kinderen op per groep 1 bij 0 t/m 12 en 14 bij 2 t/m 12 in groep 2. Wij mogen 3 uur per dag afwijken van het leidster-kind ratio. In de periode tussen 08.00 uur en 08.30 uur wijken wij af van het leidster-kind ratio, omdat er dan een half uurtje overlapping is van bso kinderen die om 08.15 uur naar school gaan. Verder zullen wij tussen 14.00 uur en 16.30 uur afwijken van het leidster kind ratio wanneer de bso kinderen opgehaald worden van de basisscholen.

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling: Binnen KC Westerbroek dragen wij onze verantwoordelijkheid voor het signaleren van kindermishandeling en voor het ondernemen van actie na het signaleren. Wij werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze plaatsen wij op onze website, en is onder Downloads ook te vinden in ons informatiesysteem Portabase. Marian van Dijken kan inspringen als groepsleider in geval van ziekte of afwezigheid. Wij zullen ons uiteraard altijd houden aan de wettelijke eisen voor wat betreft de leidster-kind ratio.

Privacy: Individuele ouders hebben recht op privacybescherming door zorgvuldige behandeling van alle (in vertrouwen) gegeven informatie. Ouders wordt toestemming gevraagd voordat we contact en/ of overleg hebben met derden die niet aan de opvang zijn verbonden (school, hulpverleende instanties e.d.). Er wordt door de pedagogisch medewerk(st)er geen vertrouwelijke informatie over kinderen en/of ouders aan andere kinderen, ouders en collega’s in de opvang gegeven.

Klachtenregeling Klagen heeft vaak een negatieve bijklank. Dat is jammer, want een klacht hoeft niet te blijven steken in kritiek. Het kan juist aanleiding zijn om tot verbeteringen te komen. Een perfecte kinderopvang, waar nooit iemand kritiek heeft, bestaat niet. Kinderopvang is mensenwerk en iedereen maakt wel eens een fout. Hiermee is niet gezegd dat fouten door de vingers gezien moeten worden. Het is van groot belang dat kritiek op de juiste plaats terecht komt en serieus behandeld wordt. Als u een klacht heeft wees openhartig over uw ontevredenheid. Wij proberen vanuit onze verantwoordelijkheid een passende oplossing of maatregelen te treffen. Vaak helpt een goed gesprek al tot het komen van een oplossing. KC Westerbroek is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/ Het Klachtenreglement wordt gepubliceerd in Portabase.