Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij werken met met Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, versie juli 2013.

De kinderopvangorganisatie geeft hiermee uiting aan het feit dat de meldcode actief binnen de organisatie gebruikt wordt. Hiermee verbinden de kinderopvangorganisatie en haar medewerkers zich tot het volgen van het stappenplan indien er signalen en zorgen zijn die kunnen duiden op kindermishandeling en/ of huiselijk geweld.

Het bevoegd gezag van Gastouderbureau De Veenborg Overwegende:

 dat Gastouderbureau De Veenborg verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn kinderen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan kinderen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

 dat Gastouderbureau De Veenborg een meldcode wenst vast te stellen, zodat de beroepskrachten die binnen Gastouderbureau De Veenborg werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

 dat Gastouderbureau De Veenborg in deze meldcode ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

 dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Gastouderbureau De Veenborg op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met kinderen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

 dat Gastouderbureau De Veenborg een meldcode wenst vast te stellen, zodat gastouders en personeelsleden die bemiddeld zijn via deze kinderopvangorganisatie weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

 dat van gastouders en personeelsleden die bemiddeld zijn via Gastouderbureau De Veenborg op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met kinderen attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

 dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis);

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang 10

 Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

 dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;

 dat onder beroepskracht in deze meldcode wordt verstaan: de beroepskracht die voor Gastouderbureau De Veenborg werkzaam is en die in dit verband aan kinderen van de kinderopvangorganisatie zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt;

 dat onder gastouder in deze meldcode wordt verstaan: de persoon, die in diens eigen woning gastkinderen opvangt van de vraagouder dan wel de persoon die bij de vraagouders thuis kinderen opvangt;

 dat onder bemiddelingsmedewerker in deze meldcode wordt verstaan: de beroepskracht die voor Gastouderbureau De Veenborg werkzaam is en die in dit verband gastouders bemiddelt en begeleidt;

 dat onder volwassen huisgenoot gastouder in deze meldcode wordt verstaan: de volwassen huisgeno(o)t(en) van de gastouder die mogelijk in contact kom(t)(en) met de kinderen die worden opgevangen in het huis van de gastouder.

 

In aanmerking nemende:

Þ het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Þ de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Þ de Wet op de jeugdzorg;

Þ de Wet bescherming persoonsgegevens;

Þ de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Þ Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; Þ Wijzigingswet kinderopvang 2013;

Þ Wet klachtrecht cliënten zorgsector;

Þ het privacyreglement van Gastouderbureau De Veenborg; Stelt het volgende vast binnen de kinderopvangorganisatie:

Þ Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling;

Þ Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega;

Þ Route bij signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang 11 Tevens neemt de kinderopvangorganisatie de verantwoordelijkheden op zich voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat (zie onderdeel IV uit meldcode). Ook vult de kinderopvangorganisatie de sociale kaart in (zie onderdeel V uit meldcode) en zorgt dat deze toegankelijk is voor de beroepskrachten.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang 12 I.

 

 

Dit is een alinea. Klik hier om eigen tekst toe te voegen en te bewerken. Hier kun je jouw bezoekers je verhaal en bijzonderheden over jezelf vertellen.